Pension Zum Golfstübchen
/

Im Deutsch-Luxemburgischen Naturpark.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Toepassingsgebied

 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op contracten voor de huur van pensionkamers voor accommodatie, evenals alle andere diensten en leveringen die Pension Zum Golfstübchen in dit verband voor de klant verricht (accommodatiecontract). De term "accommodatiecontract" omvat en vervangt de volgende begrippen:  gastenverblijf-, hotel-,  pensionkamercontract. 

1.2. Voor het onder- of opnieuw verhuren van de ter beschikking gestelde kamers, evenals het gebruik ervan voor andere doeleinden dan accommodatie, is de voorafgaande schriftelijke toestemming van Pension Zum Golfstübchen vereist, waarbij artikel 540, lid 1, zin 2, van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB) van toepassing is, voor zover de klant geen consument is. 

1.3. Algemene voorwaarden van de klant zijn alleen van toepassing indien dit vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen.


2. Totstandkoming van het contract, partners, verjaringstermijn 

2.1. Contractpartners zijn Pension Zum Golfstübchen en de klant. De overeenkomst komt tot stand wanneer Pension Zum Golfstübchen de aanvraag van de klant, ook telefonisch, aanvaardt. Het staat Pension Zum Golfstübchen vrij om de kamerreservering schriftelijk te bevestigen. 

2.2. Alle vorderingen tegen Pension Zum Golfstübchen verjaren één jaar na het begin van de wettelijke verjaringstermijn (§ 199 lid 1 BGB). De verkorting van de verjaringstermijn is niet van toepassing op vorderingen die zijn gebaseerd op een opzettelijke of grove nalatige plichtsverzuim door het pension.3. Diensten, prijzen, betaling, verrekening

3.1. Pension Zum Golfstübchen is verplicht de door de klant gereserveerde kamers beschikbaar te houden en de overeengekomen diensten te verlenen. 

3.2. De klant is verplicht de geldende of overeengekomen prijzen van de accommodatie te betalen voor het ter beschikking stellen van kamers en de overige gebruikte diensten. Dit geldt ook voor diensten in opdracht van de klant rechtstreeks of via Pension Zum Golfstübchen, die worden geleverd door derden en vooruitbetaald worden door Pension Zum Golfstübchen. 

3.3. De overeengekomen prijzen zijn inclusief de belastingen en lokale heffingen die gelden op het moment dat het contract wordt gesloten. Lokale belastingen die door de gast verschuldigd zijn volgens de lokale wetgeving, zoals toeristenbelasting, zijn niet inbegrepen. Bij wijziging van de wettelijke omzetbelasting of de invoering, wijziging of afschaffing van lokale belastingen over het prestatieobject na het sluiten van de overeenkomst worden de prijzen dienovereenkomstig aangepast. In het geval van overeenkomsten met consumenten is dit alleen van toepassing als de periode tussen het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst meer dan vier maanden bedraagt. 

3.4. Pension Zum Golfstübchen kan zijn toestemming geven voor een latere vermindering van het aantal geboekte kamers, de pensioendiensten of de verblijfsduur van de klant waarom de klant vraagt, afhankelijk van de prijs van de kamer en / of andere diensten van het pensioen. 

3.5. Pension-rekeniningen zonder vervaldag zijn te betalen binnen zeven dagen na ontvangst van de factuur zonder aftrek. In geval van betalingsachterstand is het hotel gerechtigd de geldende wettelijke vertragingsrente te vorderen. Pension Zum Golfstübchen behoudt zich het recht voor om bewijs van grotere schade voor te leggen. 

3.6. Pension Zum Golfstübchen heeft het recht om bij het sluiten van de overeenkomst een redelijke vooruitbetaling of waarborgsom van de klant te vragen, bijvoorbeeld in de vorm van een creditcardgarantie. De hoogte van het voorschot en de betalingsdata kunnen schriftelijk in het contract worden overeengekomen. Het hotel heeft ook het recht om aan het begin van en tijdens het verblijf een passende aanbetaling of borg van de klant te eisen in de zin van de bovenstaande paragraaf 3.6 voor bestaande en toekomstige claims uit het contract. 

3.7. De klant kan alleen met een onbetwiste of wettelijk bindende vordering een vordering van Pension Zum Golfstübchen verrekenen.

4. Herroeping van de overeenkomst met het pension door de klant (annulering / geen gebruik maken van de diensten van het pensioen ("no show")

4.1. De klant kan de overeenkomst die met Pension Zum Golfstübchen is gesloten alleen herroepen als in de overeenkomst uitdrukkelijk een herroepingsrecht is overeengekomen, een ander wettelijk herroepingsrecht bestaat of als Pension Zum Golfstübchen uitdrukkelijk akkoord gaat met de opzegging van de overeenkomst. De instemming met een herroepingsrecht en elke toestemming voor het annuleren van een contract moet schriftelijk worden gedaan. 

4.2. Indien tussen Pension Zum Golfstübchen en de klant schriftelijk een afspraak voor kosteloze opzegging van het contract is overeengekomen, kan de klant het contract tot die tijd opzeggen zonder enige aanspraak op betaling of schadevergoeding door het pensioen te ontbinden. Het herroepingsrecht van de klant vervalt als hij zijn herroepingsrecht niet schriftelijk bij Pension Zum Golfstübchen heeft uitgeoefend op de afgesproken datum. 

4.3. Als het herroepingsrecht niet is overeengekomen of al is verlopen, is er ook geen wettelijk herroepings- of beëindigingsrecht en is Pension Zum Golfstübchen het niet eens met een annulering van het contract, dan behoudt Pension zum Golfstübchen het recht op de overeengekomen vergoeding ondanks het niet gebruiken van de dienst. Pension Zum Golfstübchen moet de inkomsten uit de verhuur van de kamers aan andere partijen en de bespaarde kosten compenseren. Als de kamers niet aan iemand anders worden verhuurd, kan Pension Zum Golfstübchen een forfaitaire aftrek toepassen voor bespaarde kosten. In dit geval is de klant verplicht, afhankelijk van de geboekte dienst, minimaal 90% van de overeengekomen totaalprijs voor een overnachting zonder ontbijt, 80% van de overeengekomen totaalprijs voor een overnachting met ontbijt en 70% van de overeengekomen totaalprijs voor een overnachting inclusief halfpension te betalen. Het staat de klant vrij om te bewijzen dat de bovengenoemde claim niet is ontstaan ​​of niet is ontstaan ​​in het vereiste bedrag.

5. Terugtrekken van het contract door Pension Zum Golfstübchen

5.1. Indien is overeengekomen dat de klant zich binnen een bepaalde periode kosteloos uit het contract kan terugtrekken, heeft Pension Zum Golfstübchen van haar kant het recht om gedurende deze periode uit het contract terug te treden als er aanvragen zijn van andere klanten naar de contractueel geboekte kamers en de klant, na aanvraag van het pension met redelijke deadline, geen afstand doet van zijn recht terug te treden. 

5.2. Indien een overeenkomstig paragraaf 3.6 overeengekomen of aangevraagde vooruitbetaling of borgsom ook na het verstrijken van een door Pension Zum Golfstübchen gestelde redelijke uitstelperiode niet wordt betaald, heeft Pension Zum Golfstübchen ook het recht uit het contract te treden. 

5.3. Bovendien heeft Pension zum Golfstübchen het recht om de overeenkomst om een ​​objectief gerechtvaardigde reden te herroepen, vooral in het geval

- overmacht of andere omstandigheden waarvoor het pensioen niet verantwoordelijk is, maken het onmogelijk om het contract na te komen; 

- kamers of ruimtes op verwijtbare wijze zijn geboekt met misleidende of valse informatie of met het verhullen van essentiële feiten. De identiteit van de klant, de solvabiliteit of het verblijfsdoel kunnen essentieel zijn;

 - Pension Zum Golfstübchen heeft gegronde redenen om aan te nemen dat het gebruik van de dienst de goede bedrijfsvoering, de veiligheid of de reputatie van het pensioen in het openbaar in gevaar kan brengen, zonder dat dit te wijten is aan het controle- of organisatorische gebied van het pensioen; 

- Het doel of de oorzaak van het verblijf is illegaal;

 - een overtreding van bovengenoemde paragraaf 1.2. voorligt. 

5.4. De gerechtvaardigde intrekking door het hotel rechtvaardigt de aanspraak van de klant op compensatie niet.


6. Kamerverstrekking, -overdracht en -teruggave

6.1. De klant verkrijgt geen recht op het ter beschikking stellen van bepaalde kamers, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. 

6.2. Geboekte kamers staan ​​vanaf 15.00 uur op de afgesproken vertrekdatum ter beschikking van de klant. De klant heeft geen recht op eerdere beschikbaarheid. 

6.3. Op de afgesproken vertrekdatum moeten de kamers in pension Zum Golfstübchen uiterlijk 11.00 uur verlaten zijn. Daarna kan Pension Zum Golfstübchen 50% van de volledige nachtprijs (catalogusprijs) in rekening brengen voor gebruik buiten het contract vanwege het laattijdig verlaten van de kamer tot 18.00 uur, 80% vanaf 18.00 uur. Dit rechtvaardigt geen contractuele aanspraken van de klant. het staat hem vrij te bewijzen dat het hotel geen of aanzienlijk lagere aanspraak op gebruiksvergoeding heeft.


7. Aansprakelijkheid van het Pension

7.1. Pension Zum Golfstübchen is aansprakelijk voor zijn verplichtingen uit hoofde van het contract met de toewijding van een goede zakenman. Aanspraken van de klant op schadevergoeding zijn uitgesloten. Hiervan uitgesloten zijn schade als gevolg van letsel aan leven, ledematen of gezondheid als Pension zum Golfstübchen verantwoordelijk is voor plichtsverzuim, andere schade die is gebaseerd op een opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim door het pension. Bovendien is het aansprakelijk voor andere schade die is gebaseerd op een opzettelijke of nalatige schending van typische contractuele verplichtingen van het pension. Een plichtsverzuim door het pension is gelijk aan dat van een wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervangend agent. Verdere aanspraken op schadevergoeding zijn uitgesloten, tenzij anders geregeld in dit artikel 7. Mochten er storingen of tekortkomingen in de dienstverlening van het pensioen optreden, dan zal Pension Zum Golfstübchen zich inspannen om de situatie te verbeteren bij kennis of bij onmiddellijke klacht van de klant. De klant is verplicht het redelijke te doen om de storingen of defecten te verhelpen en eventuele materiële schade tot een minimum te beperken. 

7.2. Pension Zum Golfstübchen is aansprakelijk jegens de klant voor goederen die volgens de wettelijke bepalingen worden binnengebracht (§§701 ev BGB). Pension Zum Golfstübchen raadt het gebruik van de hotel- of kamerkluis aan. Indien de gast geld, waardepapieren en kostbaarheden met een waarde van meer dan € 800 of andere zaken met een waarde van meer dan € 3.500 wil meenemen, dan vereist dit een aparte bewaarovereenkomst met Pension zum Golfstübchen. De aansprakelijkheidsclaims vervallen als de klant het verlies, de vernietiging of de schade niet onverwijld aan Pension Zum Golfstübchen meldt (§703 BGB). 

7.3. Indien de klant, ook tegen betaling, een parkeerplaats in de garage of op de parkeerplaats van het pension krijgt, leidt dit niet tot een bewaringsovereenkomst. In geval van verlies van of schade aan voertuigen die op het terrein geparkeerd of gemanoeuvreerd zijn en hun inhoud, is Pension Zum Golfstübchen alleen aansprakelijk in overeenstemming met paragraaf 7.1 hierboven. 

7.4. De wekopdracht wordt door het pension met de grootste zorg uitgevoerd. Berichten, post en bezorgingen voor gasten worden met zorg behandeld. Zum Golfstübchen verzorgt de levering, opslag en, op verzoek, verzending tegen betaling. Nummer 7.1 hierboven is van toepassing.


8. Persoonlijke gegevens

8.1. De persoonlijke gegevens die tijdens het reserveringsproces worden verzameld, worden uitsluitend verwerkt en gebruikt voor de verwerking van het reserveringsproces en het accommodatiecontract. Het wordt niet voor andere doeleinden gebruikt. Alleen die personen hebben toegang tot persoonsgegevens die zijn geïnformeerd over de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en die zich ertoe hebben verbonden de toepasselijke wettelijke bepalingen na te leven. Ze hebben alleen toegang tot de gegevens voor zover nodig voor de uitvoering van de contractuele relatie. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking en het gebruik van uw persoonsgegevens. U kunt op elk moment een correctie, blokkering of verwijdering van uw persoonlijke gegevens aanvragen in het kader van de bepalingen van artikel 34 en 35 van de federale wet op de gegevensbescherming.


9. Slotbepalingen

9.1. Wijzigingen en aanvullingen op het contract, de aanvaarding van sollicitaties of deze algemene voorwaarden dienen in tekstvorm te gebeuren. Eenzijdige wijzigingen of aanvullingen door de klant zijn ongeldig. 

9.2. De plaats van uitvoering en betaling en de exclusieve bevoegde rechtbank, ook voor geschillen over cheques en wissels, is de zetel van het pension bij commerciële transacties. Als een contractpartner voldoet aan de vereisten van artikel 38 (2) ZPO en geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland heeft, is de bevoegde rechtbank de zetel van het pension. 

9.3. Duits recht is van toepassing. De toepassing van het VN-kooprecht en het wetsconflict is uitgesloten. 

9.4. Indien afzonderlijke bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig of onjuist zijn of worden, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. Daarnaast zijn de wettelijke bepalingen van toepassing.

10.  EU-geschillenbeslechting:

De Europese Commissie biedt een platform voor de buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr.  

Wij zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een consumentenarbitragecommissie. 


Stand januari 2021